indorasa
Buah
be6e93bc-0043-466f-88f9-e8243877b674
Buah
previous arrow
next arrow

About us

Indo Rasa is a private company formed by individuals. Established in 2020 located on PBCOM Tower street, 6795 V.A Rufino St, Makati Metro Manila which was later designated as Indo Rasa Restaurant.

Indo Rasa Restaurant is engaged in managing specific foods, namely Minang and Malay, where the reason for establishing this restaurant is the result of a survey that there is still a lack of restaurant facilities, especially those that provide minang and Malay specific food in the city of Makati. By seeing this opportunity, Indo Rasa Restaurant was established in 2020. This business field continues to grow until now, where there are several similar businesses managed by other parties.

itra Minang ay isang pribadong kumpanya na binuo ng mga indibidwal. Itinatag noong 2020 na matatagpuan sa PBCOM Tower kalye, 6795 V.A Rufino St, Makati Metro Manila na kung saan ay mamaya itinalaga bilang Indo Rasa Restaurant.

Tungkol sa amin

Indo Rasa Restaurant ay nakikinig sa pamamahala ng mga tiyak na pagkain, pangalan Minang at Malay, kung saan ang dahilan para sa pagtatatag ng restaurant na ito ay resulta ng isang survey na mayroon pa ring kakulangan ng mga pasilidad ng restaurant, lalo na ang mga nagbibigay ng minang at Malay partikular na pagkain sa lungsod ng Makati. Sa pamamagitan ng pagtingin sa pagkakataong ito, itinatag si Indo Rasa Restaurant noong 2020. Patuloy na lumalago ang business field na ito hanggang ngayon, kung saan may ilang katulad na negosyo na pinamamahalaan ng iba pang mga partido.